Datat e skadencës së CFD-ve

Instrumentat e CFD-ve do të riinvestohen në datat e skadencës siç tregohet në tablën e mëposhtme.

Ju lutemi vini re se:

  • Pozicionet e haoura në orën 21:00 GMT në datën e skadencës do të rregullohen nëpërmjet tarifës ose kreditimit të shkëmbimit (swap) për të reflektuar diferenën në çmim mes kontratave që skadojnë dhe atyre të reja.
  • Për të evituar riinvestimet e CFD-ve, klientëve u jepet mundësia të mbyllin pozicionet e tyre të CFD-ve përpara datës së skadencës.
  • Çdo porosi në pritje (p.sh. Ndal Humbjen, Merr Fitimin, Ndalim Hyrje, Limit Hyrje) e kryer në një instrument do të rregullohet për të reflektuar në mënyrë simetrike (pikë për pikë) çmimin e diferencave mes kontratës që po skadon dhe asaj të re.

Datat e skadencës së kontratave varen nga instrumenti që po përdorni për tregtim. Datat e Skadencës së CFD-ve të ardhshme janë si mëposhtë vijon:

InstrumentData e Riinvestimit

Në rast likuiditeti të kontratës së vjetër CFD duke qenë se është shumë e vogël, dhe bazuar në lirinë e veprimit të Leadcapital Corp Ltd, Finq.com ka të drejtën të veprojë në riinvestim në një datë më të hershme se ajo e përshkruar.

Ju lutemi vini re se CFD-të që po skadojnë do të riinvestohen në një kontratë të re me një çmim të ndryshëm, sipas planifikimit në këtë faqe, në të gjitha platformat. Diferenca në çmim mes CFD-ve që po skadojnë dhe CFD-ve të reja do të debitohet/kreditohet në llogarinë tuaj për çdo pozicion të hapur që po mbartni.