Datat e skadencës së CFD-ve

Instrumentat e CFD-ve do të riinvestohen në datat e skadencës siç tregohet në tablën e mëposhtme.

Ju lutemi vini re se:

  • Pozicionet e haoura në orën 21:00 GMT në datën e skadencës do të rregullohen nëpërmjet tarifës ose kreditimit të shkëmbimit (swap) për të reflektuar diferenën në çmim mes kontratave që skadojnë dhe atyre të reja.
  • Për të evituar riinvestimet e CFD-ve, klientëve u jepet mundësia të mbyllin pozicionet e tyre të CFD-ve përpara datës së skadencës.
  • Çdo porosi në pritje (p.sh. Ndal Humbjen, Merr Fitimin, Ndalim Hyrje, Limit Hyrje) e kryer në një instrument do të rregullohet për të reflektuar në mënyrë simetrike (pikë për pikë) çmimin e diferencave mes kontratës që po skadon dhe asaj të re.

Datat e skadencës së kontratave varen nga instrumenti që po përdorni për tregtim. Datat e Skadencës së CFD-ve të ardhshme janë si mëposhtë vijon:

InstrumentData e Riinvestimit
TECH10012/06/2020
Spain3512/06/2020
JAPAN22505/06/2020
USA50012/06/2020
Europe50.x312/06/2020
Germany5012/06/2020
HongKong45.x326/06/2020
HeatingOil26/06/2020
JAPAN225.x305/06/2020
HongKong4526/06/2020
Italy4012/06/2020
Europe5012/06/2020
USA200012/06/2020
COTTON12/06/2020
Spain35.x312/06/2020
DollarIndex05/06/2020
China5026/06/2020
COCOA.x305/06/2020
GER10YBond.x305/06/2020
Aluminium12/06/2020
France4012/06/2020
WHEAT26/06/2020
USA500.x312/06/2020
SUGAR12/06/2020
Swiss2012/06/2020
NaturalGas26/06/2020
Australia20012/06/2020
Oil19/06/2020
BrentOil.x326/06/2020
CORN26/06/2020
GER10YBond05/06/2020
COCOA05/06/2020
Oil.x319/06/2020
China50.x326/06/2020
SUGAR.x312/06/2020
MSCITaiwan26/06/2020
PLATINUM19/06/2020
COPPER26/06/2020
UK10012/06/2020
Poland2012/06/2020
Germany30.x312/06/2020
Amsterdam2512/06/2020
USA30.x312/06/2020
Germany3012/06/2020
USA3012/06/2020
SOYBEAN26/06/2020
NaturalGas.x326/06/2020
VIXX19/06/2020
UK100.x312/06/2020
BrentOil26/06/2020
Norway2012/06/2020
Zinc12/06/2020
Aluminium.x312/06/2020
COPPERb.x326/06/2020
Sweden3012/06/2020
India5026/06/2020
COFFEEC12/06/2020
VIXX.x319/06/2020
Zinc.x312/06/2020
RICE26/06/2020

Në rast likuiditeti të kontratës së vjetër CFD duke qenë se është shumë e vogël, dhe bazuar në lirinë e veprimit të Leadcapital Corp Ltd, Finq.com ka të drejtën të veprojë në riinvestim në një datë më të hershme se ajo e përshkruar.

Ju lutemi vini re se CFD-të që po skadojnë do të riinvestohen në një kontratë të re me një çmim të ndryshëm, sipas planifikimit në këtë faqe, në të gjitha platformat. Diferenca në çmim mes CFD-ve që po skadojnë dhe CFD-ve të reja do të debitohet/kreditohet në llogarinë tuaj për çdo pozicion të hapur që po mbartni.