Ngày hết hạn CFD

Các tài sản CFD sẽ đáo hạn vào ngày hết hạn như bảng bên dưới.

Xin lưu ý rằng:

  • Các vị trí lệnh mở vào lúc 21:00 GMT vào ngày hết hạn sẽ được điều chỉnh thông qua một chi phí hoặc tiền nạp swap phản ánh khác biệt giá giữa hợp đồng hết hạn và hợp đồng mới
  • Để tránh ngày đáo hạn CFD, khách hàng có thể đóng các vị trí CFD trước ngày hết hạn.
  • Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.
Ngày hết hạn Đáo hạn hằng tuần

Ngày Hết hạn của các hợp đồng phụ thuộc vào tài sản bạn đang giao dịch. Ngày Hết hạn CFD tiếp theo như sau:

Sản phẩmNgày đáo hạn
TECH10011/06/2021
Spain3511/06/2021
JAPAN22504/06/2021
PLATINUM18/06/2021
USA50011/06/2021
COPPER25/06/2021
UK10011/06/2021
Germany5011/06/2021
Poland2011/06/2021
Amsterdam2511/06/2021
Germany3011/06/2021
USA3011/06/2021
SOYBEAN25/06/2021
HeatingOil25/06/2021
BTCFutures24/06/2021
VIXX11/06/2021
HongKong4525/06/2021
Italy4011/06/2021
Europe5011/06/2021
USA200011/06/2021
COTTON11/06/2021
DollarIndex04/06/2021
BrentOil25/06/2021
China5025/06/2021
Aluminium11/06/2021
France4011/06/2021
WHEAT25/06/2021
Zinc11/06/2021
SUGAR18/06/2021
Swiss2011/06/2021
NaturalGas18/06/2021
Australia20011/06/2021
Oil18/06/2021
COPPERb.x325/06/2021
CORN25/06/2021
GER10YBond04/06/2021
India5018/06/2021
COCOA04/06/2021
COFFEEC11/06/2021
RICE25/06/2021

Trong trường hợp thanh khoản của hợp đồng cũ CFD quá nhỏ, và tùy theo sự thận trọng của Leadcapital Corp Ltd, Finq.com có quyền áp dụng đáo hạn vào ngày sớm hơn ngày quy định.

Xin lưu ý CFD đang hết hạn sẽ đáo hạn cho một hợp đồng mới với một giá khác, tùy theo lịch trình trong trang này, trên mọi nền tảng. Khác biệt giá giữa CFD đang hết hạn và CFD mới sẽ trừ/nạp tiền vào tài khoản của bạn cho bất kỳ vị trí lệnh đang mở mà bạn đang có.