CBOE Volatility Index (VIX) Futures

CBOE Volatility Index (VIX) Futures trading with Finq.com - Trade VIXX Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.15 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 33.3330 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:3
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 6.6666 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.15 (USD)1:3Sunday 22:01 - Monday 20:10