CBOE Volatility Index (VIX) Futures

CBOE Volatility Index (VIX) Futures trading with Finq.com - Trade VIXX Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (USD)1:10Wednesday 23:01 - Thursday 21:10