Đáo hạn Hết hạn CFD hằng tuần

20 June, 2022

Xin lưu ý rằng:

  1. HongKong45 will be rolled over from the June 2022 contract to the July 2022 contract on the 24th of June 2022
  2. NaturalGas and HeatingOil will be rolled over from the July 2022 contract to the August 2022 contract on the 24th of June 2022
  3. Copper, Wheat and Rice will be rolled over from the July 2022 contract to the September 2022 contract on the 24th of June 2022
  4. BrentOil will be rolled over from the August 2022 contract to the September 2022 contract on the 24th of June 2022
  5. Soybeans will be rolled over from the July 2022 contract to the November 2022 contract on the 24th of June 2022
  6. Corn will be rolled over from the July 2022 contract to the December 2022 contract on the 24th of June 2022

Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.

tác giả: Bộ Phận Giao Dịch Dealing Desk Finq.com