United States dollar - Polish z_oty

United States dollar - Polish z_oty trading with Finq.com - Trade USD/PLN Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 36.20 pips
Mua cao cấp -0.0089 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0150 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
36.20 (pips)1:200Thursday 21:15 - Friday 20:58