United States dollar - Mexican peso

United States dollar - Mexican peso trading with Finq.com - Trade USD/MXN Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 10.00 pips
Mua cao cấp -0.0290 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp 0.0051 %
Kí quỹ bảo trì 0.4000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
10.00 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00