United States dollar - Swiss franc

United States dollar - Swiss franc trading with Finq.com - Trade USD/CHF Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.10 pips
Mua cao cấp -0.0131 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0139 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.10 (pips)1:290Sunday 21:00 - Monday 21:00