iShares Silver (SLV)

iShares Silver (SLV) trading with Finq.com - Trade SLV (SLV) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.03 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 1.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.03 (USD)1:50Thursday 14:31 - Thursday 17:55