iShares Silver (SLV)

iShares Silver (SLV) trading with Finq.com - Trade SLV (SLV) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.03 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.4000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.03 (USD)1:50Monday 13:31 - Monday 19:59