Rough Rice Futures

Rough Rice Futures trading with Finq.com - Trade RICE Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 1.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (USD)1:50Tuesday 13:35 - Tuesday 18:10