Palladium Futures

Palladium Futures trading with Finq.com - Trade Palladium Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.50 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.50 (USD)1:100Monday 23:01 - Tuesday 21:55