UK Gilt

UK Gilt trading with Finq.com - Trade Gilt10Y Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.06 GBP
Mua cao cấp -0.0172 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0173 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.06 (GBP)1:100Thursday 08:10 - Thursday 18:00