Facebook, Inc. - Class A Common Stock

Facebook, Inc. - Class A Common Stock trading with Finq.com - Trade FACEBOOK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.04 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.04 (USD)1:10Monday 14:31 - Monday 21:00