SPDR Dow Jones Industrial Average

SPDR Dow Jones Industrial Average trading with Finq.com - Trade DIA (DIA) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.60 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 3.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:33
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 1.5000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.60 (USD)1:33Tuesday 14:31-20:59