Cotton No. 2

Cotton No. 2 trading with Finq.com - Trade COTTON Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.80 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 78.2%
Đã mua 21.8%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.80 (USD)1:100Tuesday 02:05 - Tuesday 19:15