AEX

AEX trading with Finq.com - Trade Amsterdam25 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.1320 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (EUR)1:150Monday 06:01 - Monday 19:59