Technology Select Sector SPDR

Technology Select Sector SPDR trading with Finq.com - Trade XLK (XLK) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.15 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 3.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:33
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.6000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.15 (USD)1:33Friday 13:31 - Friday 19:59