United States dollar - Japanese yen

United States dollar - Japanese yen trading with Finq.com - Trade USD/JPY Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 4.00 pips
Mua cao cấp -0.0114 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0121 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
4.00 (pips)1:290Tuesday 21:00 - Wednesday 21:00