United States dollar - Brazilian real

United States dollar - Brazilian real trading with Finq.com - Trade USD/BRL Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 7.00 pips
Mua cao cấp -0.0214 %
Kí quỹ ban đầu 2.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:50
Bán cao cấp -0.0008 %
Kí quỹ bảo trì 0.4000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
7.00 (pips)1:50Monday 13:05 - Monday 19:54