SPDR S&P 500

SPDR S&P 500 trading with Finq.com - Trade SPY (SPY) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.40 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.2000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.40 (USD)1:100Monday 13:31 - Monday 19:59