PayPal Holdings Inc

PayPal Holdings Inc trading with Finq.com - Trade PayPal Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.08 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.08 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00