Oz Minerals Ltd

Oz Minerals Ltd trading with Finq.com - Trade OZ Minerals (OZL.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.03 AUD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.03 (AUD)1:10Monday 23:05 - Tuesday 04:55