O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic a.s. trading with Finq.com - Trade O2CR Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 19.38 CZK
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
19.38 (CZK)1:5Monday 07:17 - Monday 09:59