Novo Nordisk B

Novo Nordisk B trading with Finq.com - Trade NovoNordisk Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.00 DKK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.00 (DKK)1:10Friday 07:05 - Friday 14:55