Henry Hub Natural Gas Futures

Henry Hub Natural Gas Futures trading with Finq.com - Trade NaturalGas Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.006 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.006 (USD)1:100Monday 22:01 - Tuesday 20:55