H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S trading with Finq.com - Trade Lundbeck (LUN.CO) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.40 DKK
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.40 (DKK)1:10Monday 07:02 - Monday 14:55