Kingfisher plc

Kingfisher plc trading with Finq.com - Trade Kingfisher (KGF-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.40 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.40 (PNC)1:10Friday 08:05 - Friday 16:30