FTSE MIB

FTSE MIB trading with Finq.com - Trade Italy40 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 12.00 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.6660 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.3330 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
12.00 (EUR)1:150Monday 08:01 - Monday 16:40