NY Harbor ULSD Futures

NY Harbor ULSD Futures trading with Finq.com - Trade HeatingOil Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.0100 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.1320 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.0100 (USD)1:150Monday 22:01 - Tuesday 20:55