DAX

DAX trading with Finq.com - Trade Germany30 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.00 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.00 (EUR)1:200Monday 22:05 - Tuesday 20:59