DAX

DAX trading with Finq.com - Trade Germany30 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 5.00 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 32.4%
Đã mua 67.6%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
5.00 (EUR)1:200Tuesday 22:05 - Wednesday 20:15