Pound sterling - United States dollar

Pound sterling - United States dollar trading with Finq.com - Trade GBP/USD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.00 pips
Mua cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0113 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.00 (pips)1:290Monday 21:00 - Tuesday 21:00