Pound sterling - United States dollar

Pound sterling - United States dollar trading with Finq.com - Trade GBP/USD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.40 pips
Mua cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0113 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 21.5%
Đã mua 78.5%

Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.40 (pips)1:290Sunday 21:00 - Monday 21:00