CurrencyShares Euro Trust

CurrencyShares Euro Trust trading with Finq.com - Trade FXE (FXE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 50.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (USD)1:1Thursday 14:31 - Thursday 20:59