EUROSTOXX 50

EUROSTOXX 50 trading with Finq.com - Trade Europe50 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.00 EUR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.6660 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.3330 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 25%
Đã mua 75%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.00 (EUR)1:150Monday 00:16 - Monday 19:59