Dollar Tree Inc

Dollar Tree Inc trading with Finq.com - Trade Dollar Tree (DLTR) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.40 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.40 (USD)1:10Friday 13:31 - Friday 20:00