DCC plc

DCC plc trading with Finq.com - Trade DCC (DCC-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 102.00 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
102.00 (PNC)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30