Commonwealth Bank Of Australia

Commonwealth Bank Of Australia trading with Finq.com - Trade CBA (CBA.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị AUD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
- (AUD)1:10Wednesday 00:05 - Wednesday 05:55