Bed Bath & Beyond Inc

Bed Bath & Beyond Inc trading with Finq.com - Trade Bed Bath & Beyond (BBBY) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
- (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00