AMC Networks

AMC Networks trading with Finq.com - Trade AMC Networks (AMCX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.25 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 50.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:2
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.25 (USD)1:2Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00