Zynga Inc. - Class A Common Stock

Zynga Inc. - Class A Common Stock trading with Finq.com - Trade ZYNGA Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.02 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.02 (USD)1:10Tuesday 14:31 - Tuesday 21:00