Health Care Select Sector SPDR

Health Care Select Sector SPDR trading with Finq.com - Trade XLV (XLV) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.20 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 3.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:33
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 1.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.20 (USD)1:33Tuesday 14:31 - Tuesday 20:59