Financial Select Sector SPDR

Financial Select Sector SPDR trading with Finq.com - Trade XLF (XLF) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 3.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:33
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 1.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (USD)1:33Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59