Energy Select Sector SPDR

Energy Select Sector SPDR trading with Finq.com - Trade XLE (XLE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.35 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 3.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:33
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.6000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.35 (USD)1:33Thursday 13:31 - Thursday 19:59