Wix.com Ltd

Wix.com Ltd trading with Finq.com - Trade Wix.com (WIX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.25 USD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.25 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00