Willis Tower Watson Plc

Willis Tower Watson Plc trading with Finq.com - Trade Willis Towers Watson (WLTW) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.01 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.01 (USD)1:10Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00