Wheat Futures

Wheat Futures trading with Finq.com - Trade WHEAT Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.65 USD
Mua cao cấp -0.0416 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0209 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 18.8%
Đã mua 81.2%

Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.65 (USD)1:100Tuesday 00:05 - Tuesday 12:40