Wal-Mart Stores, Inc. Common Stock

Wal-Mart Stores, Inc. Common Stock trading with Finq.com - Trade WALMART Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.21 USD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.21 (USD)1:10Friday 14:31 - Friday 21:00