Wacker Chemie AG

Wacker Chemie AG trading with Finq.com - Trade Wacker Chemie (WCHDE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.86 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.86 (EUR)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 15:25