VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN

VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN trading with Finq.com - Trade UWT (UWT) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.75 USD
Mua cao cấp -0.0214 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0214 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.75 (USD)1:5Tuesday 14:31 - Tuesday 20:59