United Utilities Group plc

United Utilities Group plc trading with Finq.com - Trade United Utilities (UU-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 5.20 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
5.20 (PNC)1:10Monday 07:05 - Monday 15:30