United States Oil Fund LP

United States Oil Fund LP trading with Finq.com - Trade USO (USO) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.02 USD
Mua cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0217 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.02 (USD)1:100Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59