United States dollar - South African rand

United States dollar - South African rand trading with Finq.com - Trade USD/ZAR Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 120.00 pips
Mua cao cấp -0.0228 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0011 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Xu hướng Nhà giao dịch Finq
Đã bán 50%
Đã mua 50%

Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
120.00 (pips)1:200Thursday 21:00 - Friday 20:55